Besluitvormende raadsvergadering 17 september 2015

Dit item is verlopen op 25-09-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 17 september 2015 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 3 september al meningsvormend gesproken.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Raadsvoorstel Tijdelijke toelating van Arnold van der Lee tot lid van de gemeenteraad i.v.m. tijdelijk ontslag van Martin Hoekstra
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 5. Vaststellen besluitenlijsten
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 8. Raadsvoorstel Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019*
 9. Raadsvoorstel Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015*
 10. Raadsvoorstel Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland*
 11. Raadsvoorstel Verkeersveilige fietsroutes gemeente Nieuwkoop
 12. Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop
 13. Raadsvoorstel 6e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv)
 14. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Regie op regionale samenwerking’
 15. Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2015 Omgevingsdienst West-Holland
 16. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent CDA
 17. Vragen half uur
 18. Mededelingen van het college
 19. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staat de agenda met de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top