Besluitvormende raadsvergadering 17 juli 2014

Dit item is verlopen op 31-07-2014.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 17 juli 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over een aantal agendapunten hebben de raadsleden al van gedachten gewisseld in de meningsvormende raad van 3 juli (de geluidsopname).

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan De Hollandsche Leeuw, Dorpsstraat 75 Nieuwkoop *
 8. Raadsvoorstel Keuze externe klachtvoorziening (ombudsman) *
 9. Raadsvoorstel Budget uitvoering projecten Landschaps Ontwikkelings Plan 2014-2018*
 10. Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden (koopzondagen)
 11. Raadsvoorstel 1ste begrotingswijziging Omgevingsdienst West Holland
 12. Raadsvoorstel Keuze type Rekenkamer en programma van eisen
 13. Raadsvoorstel Vaststellen collegeprogramma 2014-2018
 14. Vragen half uur
 15. Mededelingen van het college
 16. Sluiting

( * stuk is als hamerstuk geagendeerd)

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top