Besluitvormende raadsvergadering 17 december 2009

Dit item is verlopen op 24-12-2009.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op donderdag 17 december 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 26 november. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Omdat er veel agendapunten zijn is er een kans dat de vergadering niet op één avond afgerond kan worden. Daarom is als mogelijke uitwijkavond gekozen voor maandag 21 december om 20.00 uur.

 

Agenda (concept)

1.   Opening

2.   Vaststellen agenda

3.   Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4.   Vaststellen verslag

5.   Ingekomen stukken

6.   Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

7.   Raadsvoorstel Detailhandelsnota 2020

8.   Raadsvoorstel Bezwaarschrift caravanstandplaats op Madeira

9.   Raadsvoorstel Inrichten centrale zoutopslag Schoterhoek

10. Raadsvoorstel Restauratiekosten St. Antonius Rustoord

11. Raadsvoorstel Technische begrotingswijziging

12. Raadsvoorstel Normenkader 2009

13. Raadsvoorstel Planning & Controlcyclus 2010

14. Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging ISDR en gemeenschappelijke regeling

15. Raadsvoorstel Mantelzorgondersteuning 2009

16. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2010

17. Initiatief raadsvoorstel VVD Parkeren Schoutstraat in Langeraar

18. Raadsvoorstel Huisvesting arbeidsmigranten

19. Raadsvoorstel Herstel lekkage parkeerkelder Nieuwe Cope in Nieuwkoop

20. Raadsvoorstel Weigeren wijziging bestemming op het perceel Blokland 29a

21. Raadsvoorstel Vaststellen kadernotitie Vrijwilligersbeleid 2010-2013

22. Raadsvoorstel Kadernotitie Ouderenbeleid 2010-2013

23. Raadsvoorstel Verhuizing bibliotheek de Letterzegge Nieuwkoop naar Kulturhus

24. Raadsvoorstel Vaststellen sb-plan Zuidhoek (voorheen Roerdomp) en Meijepark

25. Raadsvoorstel Nota Antennebeleid

26. Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan

27. Raadsvoorstel Instellen bestemmingsreserve Opbrengst aandelen Nuon Energy

28. Raadsvoorstel Begrotingswijziging moties ingediend bij programmabegroting 2010

29. Moties vreemd van de agenda

30. Vragen-half-uur

31. Mededelingen van het college

32. Sluiting

 

Vanaf vrijdag 11 december kunt u hier klikken om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering te gaan. 

Top