Besluitvormende raadsvergadering 16 november 2017

Dit item is verlopen op 22-11-2017.

Op de agenda o.a. bedrijveninvesteringszone (BIZ) Reghthuysplein e.o., beheer- en beleidsplan wegen, Veilig Thuis en verordening sociaal domein.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 16 november 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 2 november al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Landelijk Gebied Nieuwkoop - nieuw besluit inzake bestemmingsplan m.b.t. Hogedijk 3 Zevenhoven*
 8. Raadsvoorstel Extra gelden voor Veilig Thuis*
 9. Raadsvoorstel Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Reghthuysplein e.o.
 10. Raadsvoorstel Beheer- en Beleidsplan Wegen 2017-2021
 11. Raadsvoorstel 3e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop
 12. Vragen half uur
 13. Mededelingen van het college van B&W
 14. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder  ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken  via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top