Besluitvormende raadsvergadering 15 oktober 2015

Dit item is verlopen op 21-12-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 15 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 1 oktober al meningsvormend gesproken.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Raadsvoorstel Beëdiging Quinten van Dobben als raadslid
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 5. Vaststellen besluitenlijsten
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 8. Raadsvoorstel Renovatie openbare surfsteiger Langeraar*
 9. Raadsvoorstel Evaluatie werken met dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop 2015*
 10. Raadsvoorstel Vergoeding fractieassistenten*
 11. Raadsvoorstel Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers Nieuwkoop 2015*
 12. Raadsvoorstel Duurzaamheidsambitie scholenbouw Nieuwkoop*
 13. Raadsvoorstel Ter Aar Vernieuwd Verbonden*
 14. Raadsvoorstel Strategisch plan onderwijs en huisvesting
 15. Raadsvoorstel Krediet nieuwbouw Ashram College locatie Nieuwkoop
 16. Raadsvoorstel Reparatiebestemmingsplan Kern Nieuwkoop
 17. Raadsvoorstel Aanpassen administratieve verwerking en dekking Noordse Buurt en Sleutelprojecten
 18. Raadsvoorstel 7e Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
 19. Raadsvoorstel 9e Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 20. Raadsvoorstel Diverse benoemingen
 21. Raadsvoorstel Vergaderschema 2016
 22. Vragen half uur
 23. Mededelingen van het college
 24. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk. Agendapunt 2 is onder voorbehoud van het tijdig aanleveren van stukken.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top