Besluitvormende raadsvergadering 15 december

Dit item is verlopen op 19-12-2011.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

 

Op donderdag 15 december is deze besluitvormende raadsvergadering in de raadszaal in Nieuwveen. Omdat er veel punten op de agenda staan begint de vergadering al om 18.00 uur. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 24 november en 1 december. De geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 Agenda (concept)

 

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Spreekrecht inwoners en belanghebbenden (agendapunten 1 t/m 20)

4.       Vaststellen verslagen

5.       Ingekomen stukken

6.       Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

 

Hamerstukken

7.       Raadsvoorstel Ontwikkelingen consultatiebureaus Nieuwkoop

8.       Raadsvoorstel Papierloos vergaderen

9.       Raadsvoorstel 1e Begrotingswijzigingen 2012

10.    Raadsvoorstel Rioolaansluitverordening

11.    Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Sport en recreatiezone Langeraar

12.    Raadsvoorstel Hondenbeleid

 

Discussiestukken

13.    Raadsvoorstel Benoemen fractieassistent SGP-CU

14.    Raadsvoorstel Herbenoeming directeur Rekenkamer Nieuwkoop

15.    Raadsvoorstel Vaststelling arbeidsvoorwaardenregeling griffie

16.    Raadsvoorstel Vaststellen gemeenschappelijke regeling Vastgoedinformatie Heffing en waardebepaling (SVHW)

17.    Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2012

18.    Raadsvoorstel Continuering Wmo-beleid na 2011

19.    Raadsvoorstel Notitie burgerparticipatie Nieuwkoop

 

Om 19.30 uur  Benoeming en beëdiging raadslid CDA ter vervanging van Jan van den Bos

 

Om 20.00 uur Spreekrecht inwoners en belanghebbenden over agendapunten 21 t/m 23

  1. Initiatief raadsvoorstel Inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost
  2. Raadsvoorstel Inrichtingsvisie Nieuw Amstel Oost
  3. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat & Vrouwenakker

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier.

Top