Besluitvormende raadsvergadering 15 december 2016

Dit item is verlopen op 23-12-2016.

Op de agenda van deze besluitvormende raadsvergadering staan veel verschillende onderwerpen.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 15 december 2016 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 8 december  al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet t.b.v. de reconstructie van de Aardamseweg*
 8. Raadsvoorstel 2e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein Nieuwkoop 2015*
 9. Raadsvoorstel Gezond GeregelD*
 10. Raadsvoorstel Ondersteuning en doorontwikkeling Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON)*
 11. Raadsvoorstel Controleprotocol 2015-2017*
 12. Raadsvoorstel Startnotitie beleidsvisie recreatiewoningen gemeente Nieuwkoop
 13. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Kern Nieuwveen Zevenhoven Noordeinde
 14. Raadsvoorstel DNA en visie dorp Nieuwkoop
 15. Raadsvoorstel Extra budget huisvesting sociaal domein
 16. Raadsvoorstel Decemberwijziging 2016
 17. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent CDA
 18. Vragen half uur
 19. Mededelingen van het college van B&W
 20. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top