Besluitvormende raadsvergadering 14 december 2017

Dit item is verlopen op 21-12-2017.

Discussiestukken op de agenda: subsidie hockeyclub Nieuwkoop, verkeersveiligheid Zevenhovenseweg, decemberwijziging 2017 en burgerparticipatie.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 14 december 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 30 november al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Teylerspark*
 8. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Teylerspark Nieuwveen*
 9. Raadsvoorstel Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor Teylerspark 2 en naastliggend openbaar gebied*
 10. Raadsvoorstel Vaststelling stedenbouwkundig plan Noorder- en Zuidereiland en herziening grondexploitatie De Verwondering*
 11. Raadsvoorstel Zienswijze Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland*
 12. Raadsvoorstel Normenkader 2017*
 13. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieven 2018*
 14. Raadsvoorstel Incidentele subsidie voor Hockeyclub Nieuwkoop voor nieuw hoofdveld
 15. Raadsvoorstel Verkeersveiligheid Zevenhovenseweg
 16. Raadsvoorstel Decemberwijziging 2017
 17. Raadsvoorstel Burgerparticipatie
 18. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistenten van verschillende partijen
 19. Vragen half uur
 20. Mededelingen van het college van B&W
 21. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken  via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Top