Besluitvormende raadsvergadering 13 november 2014

Dit item is verlopen op 24-11-2014.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 13 november 2014 om 19.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de najaarsnota en programmabegroting heeft de gemeenteraad op 29 en 30 oktober al meningsvormend gesproken (de geluidopnamen).

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Najaarsnota 2014
 8. Raadsvoorstel Programmabegroting 2015-2018
 9. Raadsvoorstel Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening en verordening speelautomaten*
 10. Raadsvoorstel Voorbereidingkrediet project huisvesting Ashram college Nieuwkoop*
 11. Raadsvoorstel Normenkader 2014
 12. Vragen half uur
 13. Mededelingen van het college
 14. Sluiting

 

( * stukken zijn onder voorbehoud van behandeling meningsvormende raad van 6-11-2014)

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken' . In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

 

Top