Besluitvormende raadsvergadering 12 november 2015

Dit item is verlopen op 26-11-2015.

Deze vergadering is op donderdag 12 november 2015 om 19.30 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel SVHW*
 8. Raadsvoorstel Najaarsnota 2015
 9. Raadsvoorstel Programmabegroting 2016-2019 ('algemene beschouwingen')
 10. Vragen half uur
 11. Mededelingen van het college
 12. Sluiting


* de SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardering) is onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken door B&W.

Algemene beschouwingen

De ‘algemene beschouwingen’ is de vergadering van de gemeenteraad waarin wordt gediscussieerd over de plannen die het college van B&W voor de komende periode heeft gepresenteerd in de begroting voor 2016. Bij deze algemene beschouwingen geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop. Tijdens het debat kunnen zij amendementen (wijzigingen) en moties (wensen of uitspraken) indienen.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 12 november 2015 om 19.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis in Nieuwveen. Om 20.00 uur beginnen de algemene beschouwingen, daarvoor worden eerst de andere agendapunten afgehandeld.

Uiterlijk één week voor de vergadering staat de agenda met achterliggende stukken onder agenda en stukken. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Top