Besluitvormende raadsvergadering 11 mei 2017

Dit item is verlopen op 16-05-2017.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 11 mei 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 20 april  al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Beleidsregel Wonen – Vliegen*
 8. Raadsvoorstel Uitbreiding projectenportefeuille*
 9. Raadsvoorstel Startnotitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord*
 10. Raadsvoorstel Vervangen ondergrondse glas- en papierbakken in de kern Nieuwkoop*
 11. Raadsvoorstel Aankoop Westkanaalweg 113, 117 en 117a Ter Aar
 12. Voorbereidingskosten nader onderzoek vrij liggende fietspad Zevenhovenseweg **
 13. Hogere ambitie duurzaamheid nieuwbouw Ashram College**
 14. Vragen half uur
 15. Mededelingen van het college van B&W
 16. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** is onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van stukken door het college van B&W

 Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken of -luisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Te downloaden:

Top