Besluitvormende raadsvergadering 11 juni 2015

Dit item is verlopen op 18-06-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 11 juni om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden dan al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 28 mei.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Noordenseweg 66A in Nieuwkoop*
 8. Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Oostkanaalweg 5 te Nieuwveen*
 9. Raadsvoorstel Aanleg vrijliggend wandelpad en onderhoud fietspad (Meijepad)*
 10. Raadsvoorstel Begroting 2016 en jaarverslag 2014 Omgevingsdienst West Holland (ODWH)*
 11. Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota Integrale Veiligheid Nieuwkoop 2015-2018*
 12. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)*
 13. Raadsvoorstel Zienswijze vorming Coöperatie ‘GGD Support Centrum’*
 14. Raadsvoorstel VVE-beleid gemeente Nieuwkoop 2015 – 2018 (VVE is afkorting voor Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 15. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde
 16. Raadsvoorstel Duurzaamheidsagenda 2015-2018
 17. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2016 Holland Rijnland
 18. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 van het Streekarchief Rijnlands Midden
 19. Vragen-half-uur
 20. Mededelingen van het college
 21. Sluiting

 

De met * aangeven agendapunten zijn aangemerkt als hamerstukken.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Te downloaden:

Top