Besluitvormende raadsvergadering 11 december 2014

Dit item is verlopen op 08-01-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 11 december 2014 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 27 november al meningsvormend gesproken (de geluidopnamen).

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, partiële herziening Simon van Capelweg 52-54*
 8. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, partiële herziening Langeraarseweg 160A*
 9. Raadsvoorstel 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland*
 10. Raadsvoorstel Aankoop rioolwaterzuiveringsterrein Ter Aar*
 11. Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer Nieuwkoop 2014*
 12. Raadsvoorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden*
 13. Raadsvoorstel Grens bebouwde kom Oostkanaalweg
 14. Raadsvoorstel Bestuurlijke organisatie Holland Rijnland
 15. Raadsvoorstel Vaststellen gemeentelijk rioleringsplan 2015-2019
 16. Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2014 t/m 2018
 17. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2015
 18. Raadsvoorstel Controleprotocol 2014-2017
 19. Raadsvoorstel Bekrachtiging noodverordening vogelgriep
 20. Vragen half uur
 21. Mededelingen van het college
 22. Sluiting

 

( * stukken zijn aangemerkt als hamerstukken)

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken' . In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top