Besluitvormende raadsvergadering 10 november 2016

Dit item is verlopen op 17-11-2016.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 10 november 2016  om 19.30 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Op de agenda o.a. Najaarsnota 2016 en Programmabegroting 2017-2020.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening (om 19.30 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Najaarsnota 2016
 8. Raadsvoorstel Programmabegroting 2017- 2020 (start om 20.00 uur of later)*
 9. Vragen half uur
 10. Mededelingen van het college van B&W
 11. Sluiting

* start van de ‘algemene beschouwingen’; de politieke partijen geven hun visie op de toekomst van Nieuwkoop.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via  '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Concept besluitenlijst

De concept besluitenlijst inclusief de twee behandelde moties zijn bijgevoegd.

Top