Besluitvormende raadsvergadering 10 december 2015

Dit item is verlopen op 25-12-2015.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen.

Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 10 december 2015 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 26 november al meningsvormend gesproken.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Beantwoording vragen inzake wijzigingsplan 'Korteraarseweg-Kerkweg'*
 8. Raadsvoorstel 2e Verordening tot wijziging van de Marktverordening Nieuwkoop 2008*
 9. Raadsvoorstel Advies Ondernemingsraad van de Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA)*
 10. Raadsvoorstel Gronduitgifte sociale huurwoningen en dekking van de verkoop van grond voor sociale woningbouw in plan Langeraar Oost/Vivero*
 11. Raadsvoorstel Beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020*
 12. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016*
 13. Raadsvoorstel Decemberwijziging begroting 2015 en mutaties Septembercirculaire 2015*
 14. Raadsvoorstel Normenkader 2015*
 15. Raadsvoorstel 1e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015
 16. Raadsvoorstel Info en advies sociaal domein
 17. Raadsvoorstel Nieuwbouw afvalbrengstation en huisvesting buitendienst
 18. Raadsvoorstel Onttrekking reserve Monumentenzorg voor modernisering en harmonisering monumentenbeleid
 19. Raadsvoorstel Herbenoeming rekenkamerdirecteur
 20. Vragen half uur
 21. Mededelingen van het college
 22. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top