Besluitvormende raadsvergadering 1 oktober 2009

Dit item is verlopen op 07-10-2009.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 1 oktober 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 10 september. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 8. Motie Bouwfasering Nieuwkoop
 9. Raadsvoorstel Planschadeverzoeken Paradijsweg
 10. Initiatief raadsvoorstel Herinrichting openbare ruimte Vlasakker
 11. Raadsvoorstel Weigeren projectbesluit perceel Poldermolen naast nr. 3
 12. Raadsvoorstel Weigeren wijziging bestemming perceel Blokland 29a
 13. Raadsvoorstel Weigeren projectbesluit perceel Hogedijk 25
 14. Raadsvoorstel Kadernotitie Bibliotheekwerk 2009 - 2012
 15. Raadsvoorstel Kadernotitie Jeugdbeleid 2009 - 2012
 16. Raadsvoorstel Beheerplan (civiele) kunstwerken
 17. Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties
 18. Raadsvoorstel Verordening onderzoeksrecht van de raad
 19. Raadsvoorstel Keuze nieuwe directeur Rekenkamer Nieuwkoop
 20. Mededelingen van het college
 21. Sluiting

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering te gaan. 

 

Top