Besluitvormende Raadsvergadering 1 maart 2012

Dit item is verlopen op 06-03-2012.

Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op donderdag 1 maart om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 16 februari.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken.

 1. Raadsvoorstel Start vrijstelling voor bouwen kassencomplex (Paradijsweg 14)
 2. Raadsvoorstel Continueren lokaal gezondheidsbeleid

Discussiestukken

 1. Raadsvoorstel Geurgebiedsvisie (Langeraar)
 2. Raadsvoorstel Aanvullende criteria lokale publieke media-instelling
 3. Raadsvoorstel Opheffingsbesluit Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR)
 4. Raadsvoorstel Vaststellen verordeningen vanwege het opheffen van de ISDR.
 5. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Treasury
 6. Raadsvoorstel Benoeming lid Klankbordgroep Rekenkamer

Overige punten

     15. Vragen-half-uur

     16. Mededelingen van het college

     17. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij "agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier.

 

Top