Besluitvormende raadsvergadering 1 juni 2017

Dit item is verlopen op 15-06-2017.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 1 juni 2017  om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 18 mei 2017 al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ODWH*
 8. Raadsvoorstel 10e Wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH*
 9. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting RDOG 2018*
 10. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Hollands Midden*
 11. Raadsvoorstel Begroting Holland Rijnland 2018*
 12. Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018 SVHW*
 13. Raadvoorstel Actualisatie financiële beleidsnota's*
 14. Raadsvoorstel Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2018*
 15. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2017*
 16. Vragen half uur
 17. Mededelingen van het college van B&W
 18. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Te downloaden:

Top