Besluitvormende raadsvergadering 1 december 2016

Dit item is verlopen op 08-12-2016.

Op de agenda o.a. belastingverordeningen en tarieven 2017, Koersplan Participatiewet en zondag openstelling winkels.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 1 december 2016 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 17 november  al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Budgetten jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Holland Rijnland*
 8. Raadsvoorstel Krediet realisatie semipermanente woon-units Stationsweg 3 Zevenhoven*
 9. Raadsvoorstel Beoordeling RTV Hollands Midden voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt om als lokale media-instelling te kunnen worden aangewezen*
 10. Raadsvoorstel Septembercirculaire gemeentefonds 2016*
 11. Raadsvoorstel Normenkader 2016*
 12. Raadsvoorstel Kadernota grondbeleid 2017-2020*
 13. Raadsvoorstel Wijziging Verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014 (zondag openstelling)**
 14. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Glastuinbouw, 1e herziening
 15. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voorweg tussen 54 en 56
 16. Raadsvoorstel Vaststelling Koersplan Participatiewet 2017 – 2020
 17. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport decentralisaties sociaal domein Nieuwkoop
 18. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieven 2017
 19. Raadsvoorstel Benoeming nieuwe fractieassistent
 20. Vragen half uur
 21. Mededelingen van het college van B&W
 22. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** is onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken door B&W; stukken zijn op 23-11 aangeleverd.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top