Besluitvormende raad van 28 juni 2007

Dit item is verlopen op 29-06-2007.

De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

De vergadering wordt gehouden op 28 juni 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 

Voorlopige agenda:

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Spreekrecht inwoners

4.  Vragen-half-uur

5.  Vaststellen diverse verslagen

6.  Ingekomen stukken

7.  Diverse benoemingen

8.  Ontwerp programmabegroting Rijnstreekberaad 2008

9.  Ontwerp programmabegroting ISDR 2008

10. Ontwerp programbegroting SWA

11. Ontwerpbegroting 2008 van de RDOG

12. Planschade Paradijsweg 2, 5 en 60 te Ter Aar

13. Onttrekken openbaar verkeer Neutronenweg Nieuwkoop

14.  Verordening auditcommissie

15. Contourennota Subsidiebeleid 2007

16. Voorkeur toewijzing zendmachtiging

17. Zienswijze Verordening Wet Inburgering

18. Mededelingen van het college van B&W

19. Sluiting

Top