Besluitvormende raad van 25 oktober 2007

Dit item is verlopen op 26-10-2007.

Agenda besluitvormende raad van 25 oktober 2007

De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

De vergadering wordt gehouden op 25 oktober 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 

Agenda:

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Spreekrecht inwoners

4.  Vragen-half-uur

5.  Vaststellen diverse verslagen

6.  Ingekomen stukken

7.   Raadsvoorstel over diverse aspecten van afvalinzameling in 2008

8.  Raadsvoorstel om de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2007 vast te stellen

9.   Raadsvoorstel om de nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2007 vast te stellen

10. Raadsvoorstel om de nota lokale heffingen 2007 vast te stellen

11. Raadsvoorstel om de Ruimtelijke Visie uitbreiding De Olm vast te stellen

12. Raadsvoorstel dekkingsvoorstel voor het mobiliteitsbeleid (uitwerking organisatieontwikkeling)

13. Raadsvoorstel actualisatie grondexpolitatie

14. Raadsvoorstel om het meerjarenbeleidsplan Integraal Handhaven 2008-2011 vast te stellen

15. Raadsvoorstel om het bestemmingsplan Vrouwenakker-West vast te stellen (VERVALLEN)

16. Mededelingen van het college van B&W (facultatief)

17. Sluiting

 

Top