Besluitvormende raad van 22 november

Dit item is verlopen op 23-11-2007.

De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

De vergadering wordt gehouden op 22 november 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Agenda:

 

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Spreekrecht inwoners

4.  Vragen-half-uur

5.  Vaststellen diverse verslagen

6.  Ingekomen stukken

7.  Raadsvoorstel benoemen en beëdigen Rekenkamerdirecteur (De Klankbordgroep rekenkamer adviseert de raad om de heer drs. R.M. Freeke per 22 november 2007 als directeur van de Rekenkamer van Nieuwkoop te benoemen)

8.   Rapportage subsidieverwerving - van de Rekenkamer (De Rekenkamer van Nieuwkoop biedt het rapport "Krijgen is een Kunst, Onderzoek naar subsidieverwerving gemeente Nieuwkoop" aan met daarin conclusies en aanbevelingen)

9.  Brief college B&W inzake ontwikkeling De Roerdomp na sanering (B&W informeert met deze brief de raad over hoe zij invulling gaan geven aan de herinrichting van Camping De Roerdomp na sanering. B&W vraagt niet om besluitvorming.)

10. Aanwijzing nieuwe vertegenwoordiger Rijnstreekberaad (B&W stelt de raad voor om de heer F. Buijserd in het Algemeen Bestuur van het Rijnstreekberaad te benoemen)

11. Raadsvoorstel krediet frictiekosten inzake herindeling (B&W stelt de raad voor een krediet van € 225.000 beschikbaar te stellen voor extra kosten herindeling en dit krediet te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve)

12. Raadsvoorstel over de bestuursrapportage 2007 van de ISD de Rijnstreek (B&W stelt de raad voor de bestuursrapportage 2007 en de rapportage 1e halfjaar 2007 Wmo voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de 4e begrotingswijziging van de begroting 2007 van de ISD de Rijnstreek)

13. Raadsvoorstel herziening garantie Novitas (Herziening van een eerder raadsvoorstel vanwege voorwaarden die door omstandigheden wijziging behoeven)

14. Raadsvoorstel bestedingen voorzieningen onderwijsgebouwen (B&W geeft een stand van de  

      voorzieningen onderwijsgebouwen en vraagt een besluit over een toevoeging aan en de

      besteding van de middelen uit deze voorziening)

15. Raadsvoorstel aanvullend krediet Antoniusschool (B&W stelt voor een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 326.630 inclusief BTW voor de bouw van de Antoniusschool)

16. Raadsvoorstel trouwlocatie (B&W stelt de raad voor om het per 1 januari 2008 mogelijk te maken om het afsluiten van huwelijken en ook het geregistreerd partnerschap te laten plaatsvinden op een zelf gekozen locatie.)

17. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Vrouwenakker‑West (B&W stelt de raad voor om dit bestemmingsplan en de bijbehorende nota van zienswijzen vast te stellen)

18. Raadsvoorstel vaststellen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Vrouwenakker‑West (B&W stelt de raad voor om te besluiten tot het voor onbepaalde tijd vestigen van een voorkeursrecht gemeenten voor het plangebied Vrouwenakker West.)

19. Raadsvoorstel om een bezwaarschrift tegen afwijzing van een verzoek tot planschadevergoeding af te wijzen (B&W stelt de raad voor de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2006 waarbij een verzoek om planschadevergoeding is afgewezen, na heroverweging te handhaven.)

20. Mededelingen van het college van B&W

21. Afscheid raadslid de heer A. Muilwijk

22. Benoeming en beëdiging nieuw raadslid ter vervanging de heer van A. Muilwijk

23. Sluiting

Top