Belastingverordeningen 2009 vastgesteld

Dit item is verlopen op 25-11-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 6 november 2008 de belastingverordeningen 2009 vastgesteld. Bij de behandeling van de Belastingverordeningen zijn vier wijzigingsvoorstellen (amendementen) en zes verzoeken aan het college (moties) ingediend. Hiervan zijn twee amendementen aangenomen en ook zijn twee moties door de raad aangenomen.

Aangenomen amendementen:

  • Besluit de grens voor de mogelijkheid tot gespreide betaling voor de gecombineerde belastingaanslag op te rekken naar de grens van € 3.000 (was in het voorstel van het college van B&W € 2.000)
  • Besluit een vrijstellingsmogelijkheid te creëren in de precarioheffing voor het aanbrengen en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van het tegengaan c.q. beschermen tegen crimineel geweld.

Aangenomen moties

De raad verzoekt het college:

  • de raad vóór 1 april 2009 een voorstel aan te bieden over de wijze en vorm van heffing van de gemeentelijke belastingen, zodat bij het aanbieden van de Perspectiefnota 2010 een besluit kan worden genomen over de herziening van de grondslagen van het lokale belastingstelsel.
  • concurrentievervalsing door minimarkten (niet zijnde de reguliere weekmarkten) met de gevestigde middenstand tegen te gaan c.q. te voorkomen via het standplaatsenbeleid.

Alle wijzigingsvoorstellen en verzoeken van de raad zijn via de agenda van de raad op 6-11-2008 op deze website terug te vinden. Op de site is ook de raadsvergadering terug te luisteren (vanaf een week na de vergadering ook per persoon of per agendapunt).

Top