Begroting 2013 in de gemeenteraad, u bent van harte welkom!

Dit item is verlopen op 29-10-2012.

Op 25 oktober 2012 bespreekt de gemeenteraad de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting 2013 en de Najaarsnota in de meningsvormende raad. Anders dan voorgaande jaren gebeurt dit nu via een “Oktobergesprek”. 

In dit gesprek wordt naar dit jaar (najaarsnota) en naar volgend jaar (begroting 2013) gekeken. Meningsvormend wordt er een centrale presentatie gegeven, waarna er in drie blokken van ongeveer 40 minuten specifieker op bepaalde programma’s wordt ingezoomd.

De najaarsnota geeft de stand van zaken van 2012 weer. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2013. In de besluitvormende raadsvergadering van 8 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting definitief vast.

Inspreken?

Fracties bepalen hun standpunt over de begroting mede op basis van wat er besproken wordt in de meningsvormende raad. Spreekt u in tijdens de meningsvormende raad, dan heeft u de meeste kans dat fracties nog iets met uw mening doen voordat  besluitvorming plaatsvindt. Wilt u op 25 oktober inspreken bij de gemeenteraad over de begroting, dan kunt u zich, tenminste 8 uur voor de vergadering, aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 0172 521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . U kunt maar één keer inspreken over een en hetzelfde onderwerp.

Inzien stukken

Bij "agenda en stukken" vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. In de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen ligt dan ook een vergaderset ter inzage. Klik hier om naar de agenda en stukken te gaan.

Top