Auditcommissie 20 mei

Dit item is verlopen op 26-05-2010.

Op 20 mei stond er een meningsvormende raad financiën gepland; deze gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt een openbare bijeenkomst van de Auditcommissie. De Auditcommissie bestaat uit raadsleden en fractieassistenten en adviseert de raad over allerlei financiële rapportages.

Auditcommissie op 20 mei

De Auditcommissie vergadert, op donderdag 20 mei om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen, in het openbaar over onder andere concept jaarstukken 2009, eerste tussentijdse rapportage 2010 en de perspectiefnota ter voorbereiding van de algemene beschouwingen die op 10 juni worden gehouden. De leden van de Auditcommissie stellen technische vragen en vragen ter verduidelijking bij deze conceptstukken. 

 

Begrotingsproces algemeen

De gemeenteraad heeft op diverse vaste momenten invloed op het begrotingsproces. Namelijk bij vaststelling van de perspectiefnota, de begroting, de tussentijdse rapportage(s) en de jaarstukken.

  • Met de jaarstukken legt het college van B&W aan de gemeenteraad verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar.
  • Met de tussentijdse rapportage informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.
  • De perspectiefnota is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. In deze nota staan de hoofdlijnen van het beleid voor 2011 en verdere jaren. Aan de hand van de algemene beschouwingen wordt de definitieve perspectiefnota vastgesteld door de raad. Bij de algemene beschouwingen leggen de fracties op hoofdlijnen uit wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. De begroting 2011, die op 11 november 2010 wordt vastgesteld, is uiteindelijke de financiële vertaling van deze perspectiefnota.
Top