Agenda besluitvormende raadsvergadering 20 december 2007

Dit item is verlopen op 21-12-2007.

 

De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

 

De vergadering wordt gehouden op 20 december 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Het is de eerste reguliere raadsvergadering onder voorzitterschap van Frans Buijserd.

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Afleggen eed/belofte door griffier en plv. griffier
 8. Tweede tussentijdse rapportage 2007
 9. Raadsvoorstel vaststellen Normenkader 2007 en controleprotocol 2007-2009
 10. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en -tarieven 2008
 11. Bestuurlijke Planning&Control-cyclus
 12. Raadsvoorstel Grondexploitaties Centrumplan Ter Aar
 13. Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton
 14. Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit (naast) Paradijsweg 40
 15. Raadsvoorstel Nota subsidiebeleid en subsidie beleidsregels
 16. Raadsvoorstel subsidie stichting Aarweide 2008 t/m 2013
 17. Raadsvoorstel aanvullend krediet voor de realisatie van scholencomplex MFA Buytewech
 18. Raadsvoorstel aanwijzing vertegenwoordiger in gemeenschappelijke regelingen
 19. Raadsvoorstel Reglement van Orde van de raad en het vergaderschema 2008
 20. Mededelingen van het college van B&W
 21. Sluiting

 

Inzien van de raadsstukken

 

Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkels in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

Top