Agenda besluitvormende raad van 31 mei 2007

Dit item is verlopen op 01-06-2007.

De vergadering wordt gehouden op 31 mei 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 

Agenda:

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Spreekrecht inwoners

4.  Vragen-half-uur

5.  Vaststellen diverse verslagen

6.  Ingekomen stukken

7.  Raadsvoorstel vaststelling archiefverordening

8.  Raadsvoorstel overdracht uitvoering Wet Inburgering aan de ISDR

9.  Raadsvoorstel instemming met de 6e wijziging gemeenschappelijke regeling ISDR

10. Raadsvoorstel ongegrond verklaring bezwaarschrift bij voorbereidingsbesluit voor perceel naast Vriezenweg 9 te Ter Aar.

11. Raadsvoorstel vaststelling programma van eisen accountantscontrole 2007, 2008 en 2009

12. Raadsvoorstel benoeming B&W lid als algemeen bestuurslid van het Rijnstreekberaad

13. Raadsvoorstel onttrekken openbaar verkeer Neutronenweg

14. Raadsvoorstel eerste tussentijdse rapportage programmabegroting 2007

15. Mededelingen van het college van B&W (facultatief)

16. Sluiting

 

Informatie over de raad staat op deze website onder "politiek en bestuur".

Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Over de meeste agendapunten hebben raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raadsvergadering 16 mei jl.

Top