Agenda besluitvormende raad van 26 april 2007

Dit item is verlopen op 27-04-2007.

De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172 521308  griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

De vergadering wordt gehouden op 26 april 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 

Agenda:

 

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Spreekrecht inwoners

4.  Vragen-half-uur

5.  Vaststellen diverse verslagen

6.  Ingekomen stukken

7.  Raadsvoorstel intrekking resterende welstandsnota's Ter Aar en Liemeer

8.  Raadsvoorstel over de besteding van financiële middelen Onderwijsachterstandenbeleid

9.  Raadsvoorstel toekenning planschadevergoedingen Schweitzerlaan

10. Raadsvoorstel over naamgeving gemeente Nieuwkoop

11. Raadsvoorstel om een dienstverleningscontract Leerplicht met Alphen aan den Rijn aan te gaan

12. Raadsvoorstel algemene subsidieverordening Nieuwkoop

13. Raadsvoorstel parkeren grote voertuigen

14. Berichten van het college van B&W

15. Sluiting

 

Over de meeste agendapunten hebben raadsleden al standpunten uitgewisseld in de meningsvormende raadsvergadering 12 april jl.

 

Deze discussie leidt ertoe dat het college van burgemeester en wethouders de agendapunten 8 (onderwijsachterstandenbeleid), 11 (leerplicht) en 12 (subsidieverordening) nog een en ander zal aanpassen. Deze stukken zijn daarom pas later op de website beschikbaar dan de overige stukken.

 

Op donderdag 3 mei komt de raad niet bijeen.

Top