Agenda besluitvormende raad van 19 juli 2007

Dit item is verlopen op 20-07-2007.

De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffietenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

De vergadering wordt gehouden op 19 juli 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Agenda

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Spreekrecht inwoners

4.  Vragen-half-uur

5.  Vaststellen diverse verslagen

6.  Ingekomen stukken

7.  Raadsvoorstel afhandeling diverse bezwaarschriften tegen gevestigde voorkeursrechten

8.  Raadsvoorstel vaststellen beleidsnotitie ‘Een verantwoorde bodemkwaliteit voor bouwen II’

9.  Raadsvoorstel planschade D. Hofstedepark

10. Planning begroting 2008

11. Raadsvoorstel vaststellen kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning

12. Raadsvoorstel Verordening Auditcommissie

13. Voorkeur aangeven voor de toewijzing van de zendmachtiging

14. Mededelingen van het college van B&W (facultatief)

15. Sluiting

 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat elders op deze site.

 

Onder “agenda’s” vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkels in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

Over de meeste agendapunten hebben raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raadsvergadering 12 juli jl.

Top