Commissies

Adviescommissie bestaande uit raadsleden en fractieassistenten op diverse beleidsterreinen.

  • Agendacommissie: stelt de conceptagenda’s op van de vergaderingen van de gemeenteraad.
  • Auditcommissie: adviseert de raad over financiële stukken en onderwerpen.
  • Klankbordgroep Rekenkamer: overlegt met de Rekenkamer
  • Commissie hoorzitting bestemmingsplannen: indieners van zienswijzen kunnen hun zienswijze bij deze commissie toelichten.
  • Presidium: stelt de strategische lange termijn agenda van de raad vast en doet aanbevelingen over de organisatie van de werkzaamheden van de raad. Tot slot is het presidium een klankbord voor de burgemeester bij bijzondere kwesties.
  • Regiocommissie: doet de voorbereiding van de vergaderingen van diverse samenwerkingsverbanden.
  • Werkgeverscommissie: werkgeverschap griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren.

Deze commissies adviseren de raad en kunnen geen inhoudelijke besluiten nemen; dat kan alleen in de besluitvormende raadsvergadering.

Bij actuele onderwerpen wordt soms een werkgroep gevormd met raadsleden en fractieassistenten die zich op deze manier verdiepen in een onderwerp.

Top